Logo ZŠ Josefa Ressla

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Cílem ŠPP je poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. ŠPP je tvořeno týmem pedagogických pracovníků.

Emoji - Gita Macháčková
Mgr. Gita Macháčková
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Třídní učitelka 6.A, Kariérový poradce

Hlavní úkoly výchovného poradenství

 • Kariérní poradenství – pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče. 
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole. 
 • Spolupráce s dalšími odborníky – PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policie ČR. 
 • Koordinace péče o žáky s poruchami učení a chování (o žáky s IVP a PLPP). 
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému. 
 • Sledování žáků nadaných a talentovaných ve spolupráci s ostatními vyučujícími.
Emoji - Kateřina Ficková
Mgr. Kateřina Ficková
ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Poradenská činnost

Hlavní úkoly psychologického poradenství

 • Poskytnutí poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogům
 • Individuální poradenství (osobní, rodinné problémy, apod.)
 • Poskytnutí krizové intervence žákům (traumatický zážitek, rozvod rodičů,apod)
 • Poradenství v případě problémů s prospěchem, se vztahy se spolužáky, s učiteli, s rodiči
 • Konzultace pro rodiče ohledně výchovných, rodinných, výukových obtíží, nasměrování na další odborná pracoviště (pedagogicko-psychol.poradna, středisko výchovné péče, speciální pedag.centrum, psychiatrická ambulance..)
 • Spolupráce na IVP, na preventivních programech školy, práce se třídami
Emoji - Michaela Freiova
Mgr. Michaela Freiová
METODIK PREVENCE

Učitelka

Hlavní úkoly preventivního poradenství

 • Konzultační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování. 
 • Příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy. 
 • Práce s třídními kolektivy zaměřená na zlepšování vztahů. 
 • Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů. 
 • Sledování rizik vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a návrh možností jejich řešení.
Hana Hrbáčová - emoji
Mgr. Hana Hrbáčová
ŠKOLNÍ ASISTENT, SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Podpora výuky a spolupráce pro všechny žáky

Hlavní úkoly školního asistenta

 • Práce se všemi žáky, kteří potřebují nějakou formu podpory na obou stupních ZŠ. (nejedná se o funkci asistenta pedagoga)
 • Pomoc dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, včetně dětí s nadprůměrným nadáním i děti z jiného kulturního prostředí.
 • Pomoc žákům při přípravě na vyučování a také v průběhu vyučování.
 • Pokud je potřeba, jedná s rodiči těchto žáků, případně zprostředkovává kontakt mezi rodinou a školou.
 • Pomoc a spolupráce se žákem i rodinou u nich doma, pomoc s úpravou režimu přípravy výuky, pokud o to vyučující, žák nebo rodina požádá.
 • Poskytování podpory a pomoci pedagogům při jejich činnosti v průběhu vyučování i mimo školu.