Logo ZŠ Josefa Ressla

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Složení školské rady k 9.1. 2018

Zástupci zřizovatele

Lic. Pavlína Mazuchová

Ing. Milan Randák

Zástupci rodičů

p.Renata Fárková

p.Pavel Hudák

Zástupci pedagogů

Mgr. Jana Dočekalová

Mgr. Zdeňka Klímová

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Další informace

Archiv zápisů – Školská rada
Zřizovací listina
Volební řád
Výsledky voleb
Školská rada – výňatek ze zákona