Logo ZŠ Josefa Ressla

Charakteristika školy

 Umístění školy

Škola  je  umístěna  v klidné  části  sídliště  Dukla  nedaleko  dostihového  závodiště.  Z jedné strany ji obklopují  zděné  domy  a  klidná  ulice  a  z druhé  strany  borovicový  les. V blízkosti našeho školního areálu se rozkládá nově zrekonstruované softbalové hřiště a dopravní hřiště, které po dohodě s Městskou policií Pardubice využíváme v odpoledních hodinách pro školní družinu a sportovní akce.

 Velikost školy

 • Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 je školou úplnou s 1. – 9. postupným ročníkem.
 • Součástí školy je školní družina a školní jídelna.
 • Škola má kapacitu 520 žáků, školní družina má 3 oddělení, kapacita školní jídelny je 500 jídel.
 • Kromě standardních tříd jsou na škole od 6. ročníku zřizovány třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
 • Do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů jsou žáci zařazováni na základě výběrového řízení, které probíhá ve spolupráci s PPP Pardubice.

Charakteristika žáků

 • Vzhledem k širokému spektru zaměření naší školy je skupina všech žáků velmi různorodá. Mnoho žáků dojíždí do specializovaných tříd, druhou skupinou jsou žáci ze spádové oblasti sídliště Dukla.
 • Ve škole pracuje školní žákovský parlament, který je tvořen zástupci jednotlivých tříd.
 • Žáci každoročně školu úspěšně reprezentují ve vědomostních i sportovních soutěžích a olympiádách.

Vybavení a provoz školy

 • Provoz v budově školy byl zahájen 1. září 1955. Škola je třípatrová, nachází se zde 30 učeben, na každém patře je sociální zařízení. Některé učebny jsou upraveny jako odborné nebo poloodborné  učebny,  např.  učebna  fyziky a  chemie,  učebna  jazyků,  2  učebny ICT  s připojením  na  internet,  učebna  hudební  výchovy.  Součástí  školy  je  také  tělocvična      s posilovnou.  Knihovna,  která  se  nachází  v mezipatře  mezi  1.  a  2.  poschodím,  slouží    v dopoledních hodinách k výuce a odpoledne je dle rozvrhu přístupná žákům školy.
 • V rozlehlém areálu školy, který je oplocen, je budova pro výuku pracovních činností tzv. „domeček“, travnaté fotbalové hřiště, antukový kurt, dva kurty pro plážový volejbal, pevné hřiště pro míčové hry, pingpongové stoly, asfaltová plocha s basketbalovými koši a pískové doskočiště. Sportoviště slouží dle rozvrhu k výuce tělesné výchovy a o velké přestávce ho podle počasí mohou využívat žáci k relaxaci. V odpoledních hodinách jsou jednotlivá hřiště otevřena pro veřejnost.
 • Učitelé mají své zázemí v kabinetech, které slouží také k uložení pomůcek pro jednotlivé předměty. V každém kabinetě je umístěn počítač s připojením na internet.
 • V suterénu školy jsou umístěny šatny. Nižší ročníky mají vyčleněny samostatné prostory, od třetího ročníku mají žáci uzamykatelné skříňky.
 • Školní družinu tvoří 3 oddělení a herna. Žáci, kteří chodí do družiny, mohou využívat také knihovnu, tělocvičnu a školní hřiště.
 • Školní jídelna a kuchyně prošly v poslední době rekonstrukcí a vyhovují nejnovějším hygienickým normám.
 • Učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další pomůcky jsou průběžně doplňovány a nahrazovány modernějšími.

.