Logo ZŠ Josefa Ressla

Přijímací řízení na SŠ 2019/2020

 • v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky 
 • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení  do 30. 11. 2019   pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, do 1. 3. 2020 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky 
 • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí, na obou přihláškách dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání) 
 • pořadí, ve kterém uchazeč uvede střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu 
 • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou 14. 4. 2020  a 15. 4. 2020, náhradní termín je stanoven na 13. 5. a 14. 5. 2020 
 • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020, náhradní termín je stanoven na 13. 5. a 14. 5. 2020 
 • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí) 
 • testy pro přijímací zkoušku připraví společnost Cermat, testy budou z českého jazyka a matematiky 

Zápisový lístek

 • zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka 
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání 
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že: jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, odevzdal – li jej v oboru s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky 
 • v případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zápisový lístek zpět, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu na druhé straně tiskopisu zápisového lístku 

Jak si zvolit správné povolání
(doporučení pro žáky)

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem , připravuj se navíc hlavně z češtiny a matematiky
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní 
 • využij možnosti DOD na středních školách a učilištích 
 • sleduj webové stránky středních škol a učilišť 
 • individuálně navštiv výstavu škol a vzdělávání  Schola Bohemia 
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně 
Emoji - Gita Macháčková
Mgr. Gita Macháčková
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Učitelka, Kariérový poradce