Logo ZŠ Josefa Ressla

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

  • v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky
  • přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do 30.11. 2022   pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, do 1. 3. 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky
  • vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí, na obou přihláškách dodrží stejné pořadí středních škol (oborů vzdělání)
  • pořadí, ve kterém uchazeč uvede střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu
  • přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory (maturitní) proběhnou 13.4. 2023 14.4. 2023, náhradní termín je stanoven na 10.5. a 11.5. 2023
  • přijímací zkoušky pro osmileté studijní obory proběhnou 17.4. 2023 a 18.4. 2023náhradní termín je stanoven na 10.5. a 11.5. 2023
  • každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí)
  • testy pro přijímací zkoušku připraví společnost Cermat, testy budou z českého jazyka a matematiky

Zápisový lístek

 • zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka
 • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnůode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že: jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, odevzdal – li jej v oboru s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • v případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zápisový lístek zpět, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu na druhé straně tiskopisu zápisového lístku
Příjímací řízení 2022/2023
Stipendia 2022/2023

Jak si zvolit správné povolání
(doporučení pro žáky)

 • na ZŠ studuj s co nejlepším prospěchem , připravuj se navíc hlavně z češtiny a matematiky
 • o volbě povolání diskutuj s rodiči, s učiteli nebo s výchovnou poradkyní
 • využij možnosti DOD na středních školách a učilištích
 • sleduj webové stránky středních škol a učilišť
 • individuálně navštiv výstavu škol a vzdělávání  Schola Bohemia
 • pokud budeš potřebovat pomoc, zastav se u výchovné poradkyně
Emoji - Gita Macháčková
Mgr. Gita Macháčková
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Třídní učitelka 8.A, Kariérový poradce